Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Глория Венциславова Христова, Стопански факултет

Зала 401, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (с възможност за онлайн)

 

Защита на дисертационен труд на редовен докторант Глория Венциславова Христова „Автоматизирана система за онлайн комуникация с клиенти чрез машинно самообучение и обработка на естествен език-структура, изграждане и бизнес приложения“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по ПН 3.8 Икономика, ДП „Аналитични изследвания върху данни (Data Science).

 

Председател: доц. д-р Ангел Ангелов Марчев

 

 

Рецензии:

 

Становища: