Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Галина Кръстева Георгиева, Философски факултет

63 зала Ректорат, южно крило

Публична защита на ГАЛИНА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА, редовна докторантка към катедра "Социална, организационна, клинична и педагогическа психология", Философски факултет, професионално направление 3.2. Психология - Педагогическа психология, отчислена с право на защита, дисертация със заглавие "УЧИЛИЩНАТА И ВИРТУАЛНАТА СРЕДА КАТО СОЦИАЛНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА АГРЕСИЯТА СРЕД ТИЙНЕЙДЖЪРИ".

Автореферат

Научно жури в състав:

Председател на научното жури: проф.д.пс.н. Теодора Стойчева Стоева

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 20.05.2019 г. в 11:35 ч.