Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Антъни Маккул, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Защита на дисертационен труд на Антъни Маккул на тема „Подходът на философията към религиозния аскетизъм”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Александър Любенов Гънгов
Председател на научното жури: доц. д-р Герасим Иванов Петрински

 

 

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: