Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Александър Минков Дурчев, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Онлайн медиите в контекста на българските политически комуникационни практики за привличане на Y и Z електоралното поколение” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Нови медии), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Теодора Петрова

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Михайлов

Автореферат
Рецензии:

проф. д-р Николай Михайлов

проф. дсн Добринка Пейчева

Становища:

проф. д-р Десислава Бошнакова

проф. д-р Теодора Петрова

доц. д-р Александър Христов