Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 1.2 Педагогика (Предучилищна педагогика) - психолого-педагогически основи на информационната култура), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.

   

Кандидати: д-р Вероника Христова Рачева и гл. ас. д-р Милка Николова Терзийска-Стефанова

Председател на научното жури: проф. дн Радослав Иванов Пенев, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Материали:

 

Рецензии:

Становища: