Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Програми за изпити / География

   

1. Обща и регионална география на света (8-9. клас)

 

Географска карта. Мащаб. Географски координати. Форма и движение на Земята.

Геосферен строеж на Земята (атмосфера, хидросфера, литосфера, педосфера, биосфера).

Природни компоненти и комплекси на Земята. Природни зони на Земята.

Природноресурсен потенциал на света (природни условия и природни ресурси). Природни рискове. Суровинно-енергиен и екологичен проблем.

Население – брой, гъстота, движение, структура. Съвременни демографски проблеми.

География на селищата - фактори за възникване и развитие, класификация на селищата. Урбанизация – същност, особености, форми.

Политическа карта на света (етапи на формиране, съвременна динамика), политически системи, групиране на страните.

География на световното стопанство – фактори, структура, показатели.

Първичен сектор на стопанството – растениевъдство и животновъдство, добив на минерални ресурси, лов и риболов.

Вторичен сектор на стопанството - енергетика, металургия, машиностроене, химическа промишленост, лека и хранително-вкусова промишленост.

Третичен сектор на стопанството – туризъм, транспорт, търговия. Външноикономически връзки.

Световни и регионални международни организации – структура, дейност, глобални и регионални проблеми.

Регионална география – природа, население, стопанство, проблеми – регион Европа (Германия, Франция, Русия); регион Азия (Япония, Китай, Индия); регион Северна и Южна Америка (САЩ, Бразилия); регион Африка (Република Южна Африка); регион Австралия и Океания (Австралийски съюз).

 

2. География на България (10. клас)

Географско положение, граници, крайни точки, промени в територията на България.

Природна среда (съвременен релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви, растителност и животински свят).

Природногеографски области (Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини, Средногорие, Краище, Горнотракийско-Странджанска област, Рило-Родопска област, Осоговско-Беласишка област, Българско Черноморско крайбрежие и Черно море).

Население – брой, гъстота, движение, структура, демографски проблеми.

Селища – типове, класификация на градовете, урбанизация, проблеми.

Държавно устройство и административно-териториално деление на България.

Национално стопанство – особености, фактори за формиране, структура, показатели.

Първичен сектор – растениевъдство, животновъдство, добив на полезни изкопаеми, дърводобив, лов и риболов

Вторичен сектор – енергетика, металургия, машиностроене, лека промишленост, хранително-вкусова промишленост.

Третичен сектор – транспорт, туризъм, вътрешна и външна търговия.

Региони за планиране (Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен, Северозападен).

 

Методически указания за изпита

Кандидатстудентският изпит по география е върху учебния материал от задължителната и профилираната подготовка по География и икономика. Той е писмен, във вид на тест от 100 въпроса, от които 40 са от учебния материал за 8-9. клас, а останалите 60 – от учебния материал за 10. клас. Времетраенето на изпита е 3 часа. Правилните отговори се публикуват на страницата на Софийския университет няколко часа след приключването на изпита. Тестът съдържа задачи за географски факти, обекти, явления и процеси, и за тяхното анализиране, интерпретиране и сравнение. Всеки въпрос има само един верен отговор от четири възможни отговора, отбелязани в теста с буквите А, Б, В и Г. Верните отговори се нанасят със син химикал на отделна бланка (а не на самия тест!), чрез ограждане с кръгче на една от четирите букви (А, Б, В, Г) за възможните отговори на съответния въпрос. Непопълнен отговор в бланката за съответен въпрос, или ако са оградени повече от един отговор на един въпрос, се счита за грешен отговор. Отбелязването на верния отговор в бланката по друг начин, освен чрез ограждане с кръгче, също се счита за грешен отговор. При отказ от отговор, който вече е бил отбелязан на бланката, кандидатстудентът трябва да използва знака Х. Всеки верен отговор носи по 1 точка. Максималният брой точки от теста е 100. Оценката от теста се определя по специална формула с точност 0,04. На всеки интервал в оценката съответства следният брой точки:

 

Оценка Брой точки
Слаб от 0 до 24 вкл.
Среден от 25 до 37 вкл.
Добър от 38 до 62 вкл.
Мн. добър от 63 до 87 вкл.
Отличен от 88 до 100 вкл.

 

 

Литература

 

При подготовката за изпита кандидат-студентите могат да ползват всички одобрени от МОН действащи учебници и учебни помагала за 8-9, 10, 11, 12 клас – задължителна и профилирана подготовка.

Примерен тест