Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дюн Маргарита Чинова и проф. дюн Лазар Груев бяха удостоени с Почетния знак на „Св. Климент Охридски” с огърлица

   
Проф. дюн Маргарита Чинова и проф. дюн Лазар Груев бяха удостоени с Почетния знак на „Св. Климент Охридски” с огърлица

Проф. дюн Маргарита Чинова и проф. дюн Лазар Груев от Юридическия факултет бяха удостоени с Почетния знак на „Св. Климент Охридски” с огърлица. Високите отличия им бяха връчени от заместник-ректора на Софийския университет доц. д-р Георги Вълчев в рамките на конференция, посветена на 110 години от рождението на проф. д-р Иван Ненов и 90 години от рождението на проф. д-р Цеко Цеков.

Проф. дюн Маргарита Чинова получи отличието за постигнати високи резултати в преподаването и научноизследователската дейност.

Тя се обърна към своите колеги и благодари от сърце за отличието, както и на съдбата, че е поднесла шанса да ги срещне, да се докосне до всички тях и да бъде до тях. Проф. Чинова благодари и за тези 40 и повече години, през които са били заедно, в които са я разбирали, подкрепяли и помагали. Накрая тя увери всички, че до края на дните си ще пази много топли спомени за всеки от своите колеги и ще благодари на съдбата, че ги има и че са били в нейния живот.

1-2

Маргарита Иванова Чинова е родена в село Врачеш, Oбщина Ботевград. Завършила е специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1974 г. През 1976 г. постъпва като асистент по дисциплината наказателно процесуално право във факултета, от 1982 г. е старши асистент, от 1986 г. е главен асистент. През същата година след успешна защита на дисертационно изследване на тема „Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни“ ѝ е присъдена образователната и научна степен „доктор“.

През 1997 г. се хабилитира като доцент по наказателно процесуално право в катедрата „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет. През 2001 г. е избрана за професор в същата катедра. През 2013 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ след успешна защита ѝ е присъдена научната степен „доктор на юридическите науки“. Ръководител е на Катедра „Наказателноправни науки“ в периода 2008-2012 г.

Специализира в Москва (1992 г.) и в Париж (1998 г.).

Проф. Чинова чете лекции по наказателно процесуално право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (от 1986 г.), Университета за национално и световно стопанство – София (от 1990 г.) и Бургаския свободен университет (1992 г. - 2020 г.). От хабилитирането си досега проф. Чинова е обучавала над 4 000 студенти и над 15 докторанти.

Проф. дюн Маргарита Чинова е предпочитан учен, посочван за член на научните журита за присъждане на научни степени и за заемане на академични длъжности в Софийския университет и в другите висши училища.

Член е на Съюза на юристите в България от 1980 г.

1-3

Проф Маргарита Чинова е член на Консултативния съвет по законодателството към Министерството на вътрешните работи (2001 г. – 2005 г.). От 2001 г. до 2008 г. е председател на Комисията по помилванията към президента на републиката. В периода от 2006 г. до 2012 г. е член на Консултативния съвет по законодателството към главния прокурор на републиката. През 2018 г. проф. Чинова е член на Правния съвет на президента на Република България. В периода от 1997 до 2009 г., както и през 2018 г. е член и на Съвета по законодателството към председателя на Народното събрание.

За период от девет години проф. Маргарита Чинова заема и длъжността „прокурор“ в Софийската районна прокуратура.

Научните ѝ интереси са в областта на наказателното процесуално право – в частност проблемите на досъдебното производство и принципите на наказателния процес. Автор е на множество статии, студии, монографии и лекционни курсове в областта на наказателния процес.

В своята дългогодишна преподавателска и научна дейност проф. Чинова е оставила трайна следа в поколения юристи с яркия си и изключителен стил на преподаване на наказателно процесуалното право. През целия си професионален път проф. Чинова работи за усъвършенстването както на законодателството, така и за развитието на съдебната и прокурорската практика в Република България.

1-4

Проф. дюн Лазар Груев бе удостоен с Почетния знак на „Св. Климент Охридски“ с огърлица за постигнати високи резултати в преподаването и научноизследователската дейност.

Проф. Груев благодари и отбеляза, че в живота му се е случило така, че е работил на няколко места – като по-млад като прокурор в Софийската районна прокуратура повече от пет години, по-късно – като съдия в Конституционния съд на Републиката, като съдия във Върховния касационен съд. Но никога от постъпването му през 1977 г. като студент до настоящия момент не е напускал Университета. „За мен е изключителна чест да получа наградата на моята Алма матер“, каза проф. Груев и допълни, че без подкрепата на своите колеги и приятели човек е за никъде. Той благодари на всички тях.

 

1-15

Проф. дюн Лазар Георгиев Груев е роден в София. През 1981 г. завършва висшето си образование в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От 1984 г. е асистент по наказателно право в Катедра „Наказателноправни науки“ във факултета, от 1988 г. е старши асистент, а от 1990 г. - главен асистент. Едновременно с това в периода 1986 - 1990 г. работи като прокурор в Софийската районна прокуратура.

Публичната защита на дисертационния му труд на тема „Бланкетни наказателноправни норми” е през декември 1991 г. и през 1992 г. му е присъдена научната степен „доктор по право”. От началото на 1998 г. е доцент по наказателно право в Юридическия факултет на Софийския университет, а от 2003 г. е професор. През 2020 г. на проф. Груев е присъдена и научната степен „доктор на науките“.

Проф. Груев има специализации в Германия - Лайпциг, Саарбрюкен и Хамбург. През 1996 г. е удостоен с едногодишна стипендия от Фондация „Александър фон Хумболт” за провеждане на научни изследвания в Института за международно и интернационално наказателно право „Макс Планк” във Фрайбург, Германия.

Основните му научни интереси са в областта на наказателното право и по-специално - на санкционната система. Специално внимание заслужават фундаменталните му трудове „Санкционната система по българското наказателно право“ (1997 г.), който представлява първото цялостно и задълбочено изследване на тази тема в българската наказателноправна литература, и „Смъртно наказание рго еt соntra“ (1998 г.), предизвикала засилен интерес и широк обществен отзвук. В същия контекст е и научният му труд „Наказването за престъпление“ (2020 г.). Научните интереси на проф. Груев обхващат и множество други области на наказателното право. Трудовете му „Антикорупция. Правно понятие за корупция“ (2000 г.) и „Наказателноправни аспекти в борбата срещу корупцията“ (2000 г.) са от съществено значение за наказателноправното познание за превенцията и противодействието на корупцията. Съществен принос за прилагането на наказателното право е и монографичното му изследване „Престъпления против кредиторите“ (2000 г.). Автор е и на над двадесет научни студии и статии по съществени въпроси на наказателното право. Съществена част от тях са изследванията му в областта на наказателната политика на държавата. Множество научни изследвания на проф. Груев са публикувани и в чужбина, с което той съществено допринася за популяризиране на достиженията на българската наказателноправна наука.

Наред с приносите му за развитието на наказателноправната наука, изключителен е приносът на проф. Груев и за модернизиране на обучението и подготовката на студентите по наказателно право. Той е съавтор на сборници с казуси по Наказателно право Обща част (2005 г., 2007 г. и 2013 г.) и Особена част (2005 г., 2008 г., 2013 г. и 2022 г.), както и на ръководство за решаване на наказателноправни казуси (2013 г.).

1-6

През последните повече от 15 години организира и ръководи кръжок по Наказателно право за студентите. Проф. Груев допринася за издигане и утвърждаване на авторитета на Юридическия факултет и на Софийския университет чрез участието си в дейността на множество държавни институции и структури, които имат отношение към развитието на правото. От 1990 г. проф. Груев е секретар на Дружеството за българо-германско правно сътрудничество. От 1992 г. е заместник-директор, а от 2000 г. - директор на Института за германско право към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Три години (1992 – 1995 г.) е научен секретар, а по-късно и заместник-главен редактор на сп. „Съвременно право”. Член на Съюза на юристите в България от 1980 г. и на Българската асоциация по наказателно право от 1986 г. В периода 1998 г. - 2002 г. проф. Лазар Груев е заместник - декан на Юридическия факултет.

Като експерт проф. Лазар Груев участва в работни групи за подготовка на множество законодателни актове. Участвал е в работата на Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание, в експертни съвети към ВКП и МВР и в правния съвет на Президента на Република България. Качествата му на изключителен юрист и безспорен авторитет в областта на правото са основанието за назначаването му за член на Конституционния съд в периода 2003 г. - 2007 г. и изборът му за председател на Върховния касационен съд в периода 2007 г. - 2014 г.