Начало / Наука / Научна дейност / Научни постижения

   

С Решение № 539 от 22 юли 2021 г. на Министерския съвет за приемане на Списък на изследователските висши училища, в който Софийският университет е класиран на първо място измежду 7 университета, признати за изследователски. През 2022 г. този списък е разширен с още 2 университета и разделен на групи, като Софийският университет е поставен в първа група заедно с Медицинския университет – София.

СУ е водещият университет в България по научни публикации (около 25% от тези на всички български университети) и цитирания (около 35% от тези на всички български университети), въз основа на данни от световните бази Web of Science и Scopus.

В Университета преподават и извършват научна дейност световно признати изследователи. Съгласно т. нар. Стандфордска класация 22 учени (18 учени през 2022 г.) от Софийския университет са сред първите два процента най-добри учени в света за 2023 година.

От 2020 г. насам на представители на академичната общност на СУ са присъдени множество награди за научни постижения, като например:

- проф. дфн Георги Каприев, Философски факултет, награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки – 2020 г.

- Любов Маринкова, Физически факултет и гл. ас. д-р Искра Колева, Факултет по химия и фармация, награда „За жените в науката“ на Л'Ореал България и ЮНЕСКО – 2020 г.

- доц. д-р Мария Баръмова, Историческия факултет, награда за особени постижения на Берлин-Бранденбургската академия на науките - 2021 г.

- проф. Ивайло Знеполски, Философски факултет , орден „Стара планина“ – първа степен – 2021 г.

- проф. Лилия Райчева, Факултет по журналистика и масова комуникация, почетен знак на Президента – 2021 г.

- проф. д-р Иво Грабчев, Медицински факултет, награда „Питагор“ в областта на природните и инженерните науки – 2022 г.

- гл. ас. д-р Калин Стайков, Физически факултет, награда „Питагор“ за млад учен в областта на природните и инженерните науки – 2022 г.

- доц. д-р Нина Кънева-Добревска, Факултет по химия и фармация и д-р Мая Жекова, Физически факултет, награда „За жените в науката“ на Л'Ореал България и ЮНЕСКО – 2022 г.

- проф. д-р Тодор Дудев, дхн, Факултет по химия и фармация, награда „Питагор“ за цялостен принос – 2023 г.

- член-кор. проф. Стойчо Язаджиев, дфзн, Физически факултет, награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки – 2023 г.

- д-р Диана Чолакова, Факултет по химия и фармация, награда „Питагор“ за млад учен в областта на природните и инженерните науки – 2023 г.

 

В периода 2020-2024 г. с участието на учени от СУ за издадени над 20 патента и полезни модела, сред които:

- Компенсаторен модул за сензори за измерване на радиоактивни благородни газове, защитен номер 67405

- Биологично активен състав на основата на Prunella vulgaris, защитен номер 4145

- A METHOD FOR THE PREPARATION OF PARTICLES WITH CONTROLLED SHAPE AND/OR SIZE, номер EP3377205

- OIL-IN-WATER EMULSION OF NANO-SIZED SELF-EMULSIFIED PARTICULATES, номер WO2020260577

- COMPENSATION MODULE FOR SENSORS FOR MEASUREMENT OF RADIOACTIVE NOBLE GASES, номер WO2020186316

 

Представяне на научната и проектната дейност на СУ