Начало / Наука / Научна дейност / Национални научни програми

   

В периода 2018-2023 г. Софийският университет в партньорство с други висши училища и научни организации участва в изпълнението на следните национални научни програми:

 

Млади учени и постдокторанти

Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация

Европейски научни мрежи

Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука (ВИХРЕН)

Петър Берон. Наука и иновации с Европа (Петър Берон и НИЕ)

Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)

Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие (КИННПОР)

Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия

Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот

Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)

Електронно здравеопазване в България (Е-Здраве)

Иновативни, нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)

 

Повече информация за изпълнението на програмите можете да откриете и на електронната страница на Министерство на образованието и науката.