Новини и събития

Стартира проектът „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“

През юни 2017 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ стартира проект „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“ .

 

В Алма матер стартира проектът „Модерна палеославистика и медиевистика“

Проектът „Модерна палеославистика и медиевистика“ е разработен от експерти на Катедрата по кирилометодиевистика на Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Всички новини
 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2017

https://online.uni-sofia.bg

Кандидатстване за класиране: 19 юни - 1 юли 2017 г.