Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Николаос Ефстратиос Влахакис, Философски факултет

бул. ”Цар Освободител” № 15, СУ „Св. Кл. Охридски“, Ректорат, Южно крило, 3 етаж, зала 63.

Публична защита на редовен докторант НИКОЛАОС ЕФСТРАТИОС ВЛАХАКИС по професионално направление 2.3.Философия (Философия с преподаване на английски език). Тема на дисертацията: Законът на народите (Jus Gentius) в ерата на глобализацията. Аспекти от философията на Джон Ролс и Ю. Хабермас в международните отношения /The Law of Peoples (Jus Gentius) in the Perspective of Globalization Era. Aspects of John Rawls and J. Habermas Philosophy in the International Relations/.

 

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Пламен Матеев Макариев

 

Автореферат

 

Рецензенти:

 

 

Становища