Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Яна Петрова Станева, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Яна Петрова Станева, редовен докторант на тема „Компетенции на социалния педагог за резилианс при родители в риск от раздяла с детето си“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Социална педагогика).

Председател на научното жури: проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: