Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Тодор Симеонов Симеонов, Философски факултет

бул.“Цариградско шосе“ №125, блок 4, зала „Яйцето“.

Защита на дисертация на тема „Виртуална педагогическа реторика и обучение в онлайн среда“ с научен ръководител проф. дфн Иванка Мавродиева за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Реторика във виртуалната среда). Докторант редовна форма, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Силвия Илиева Цветанска

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: