Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Константина Русланова Пунева, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Л. Н. Толстой като екранен сюжет: литературна и кинопоетика” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология, Руска литература и литература на народите на ОНД (Руска литература на ХIX век). Редовен докторант към Катедрата по руска литература.

 

Научен ръководител: проф. д-р Людмил Иванов Димитров

Председател на научното жури: проф. д-р Ренета Ванкова Божанкова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: