Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Яна Николаева Цонева, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Яна Николаева Цонева на темаМолекулна организация на течна вода на фазови граници с неполярен флуидпо професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия – Квантова химия). Редовен докторант.

Научни ръководители: проф. д-р Аля Витали Таджер и доц. д-р Цонка Иванова Минева

Председател на научното жури: проф. д-р Цветанка Надкова Иванова

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107