Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Виктор Бисеров Михайлов, Философски факултет

София, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 2, зала 402

Защита на дисертация на тема „Европейската гражданска инициатива и политическият дневен ред на ЕС: оценка на иновативността и ефективността“ на Виктор Бисеров Михайлов, редовен докторант отчислен с право на защита, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.3 Политически науки (Европеистика - Политологични изследвания на ЕС).

Председател на научното жури: проф. д-р Ингрид Симеонова Шикова

Автореферат

Рецензии:

Становища: