Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Весна Продановска, Факултет по класически и нови филологии

Кабинет 247 на СУ, сграда Ректорат.

Защита на докторска дисертация на тема ПРОБЛЕМИ НА ПРОИЗНОШЕНИЕТО И СТРАТЕГИИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПРИ РАЗВИТИЕ НА ГОВОРНИ УМЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 1. Педагогически науки , професионално направление 1.3 Педагогика на обучението – методика на обучението по английски език.

Председател на научното жури - проф. дпн Тодор Шопов

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: