Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Стефан Стефанов Петров, Геолого-географски факултет

Зала 287, Северно крило, СУ “Св. Климент Охридски” - Ректорат

 

Защита на докторската дисертация на Стефан Стефанов Петров на тема „Геопространствен анализ и оценка на агроекологичния потенциал за отглеждане на винени сортове лозя в България“ за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. НЗ (Картография - вкл. тематично географско картографиране).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Стелиян Димитров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: