Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Станимир Петров Кисьов, Физически факултет

Зала А315, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Станимир Петров Кисьов за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Ядрена физика
Тема: Структура на нисколежащи състояния в слабо деформирани и преходни ядра

Председател на научното жури: проф. дфзн Георги Иванов Райновски

 

Материали:

Рецензии:

Становища: