Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Симеон Стефанов Стефанов, Факултет по славянски филологии

Зала № 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Текстове за св. Екатерина в хърватската книжнина XIV-XVIII век: езикови аспекти” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология /Славянски езици - Сръбски и хърватски език /. Редовен докторант.

 

Научен ръководител: проф. д-р Маргарет Драганова Димитрова

Председател на научното жури: доц. д-р Димка Василева Савова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: