Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Силвия Младенова Стоядинова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Телевизионната разследваща журналистика. Същност. Тематичен и методически анализ” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Телевизия), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Лиляна Андреева

Председател на научното жури: проф. д-р Лилия Райчева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: