Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Ралица Любомирова Симеонова, Философски факултет

София, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 4, зала 305

Защита на дисертация на тема: „Коалиционни кабинети и консолидиране на парламентарния режим в България (1990-2013)” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.3. Политически науки. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Георги Матеев Карасимеонов

Автореферат

Рецензии:

Становища: