Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Петър Иванов Иванов, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

Защита на докторската дисертация на Петър Иванов Иванов, докторант на самостоятелна подготовка, на тема: „Съвременни модели на университетско управление в контекста на общностните политики ”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – Публичен сектор).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Александър Николов

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

Становища