Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Нина Веселинова Кънева, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Нина Веселинова Кънева на темаСинтез и охарактеризиране на чист и модифициран наноразмерен ZnO за фотокаталитични приложения“ професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: доц. д-р Каролина Илиева Папазова

Председател на научното жури: доц. д-р Георги Цветанов Цветков

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107