Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Николай Коцев Доцев, Философски факултет

Зала 500, Кампус Изток, IV бл., бул. „Цариградско шосе“ 125

Защита на докторска дисертация на тема: „Процесът на Стратегия за национална сигурност и връзката с отбраната“, докторант самостоятелна форма на подготовка, по професионално направление 3.3. Политически науки /Публична администрация/. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Александър Иванов Маринов

Автореферат

Рецензенти:

Становища: