Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Насрадин Салих, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на тема: ,,Използване на квантилен регресионен анализ за темпа на инфлация на Ирак в периодите преди и след Третата война в Персийския залив” на Насрадин Салих, докторант на редовна платена докторантура по професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография).

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на български език.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Ралица Симеонова - Ганева

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

 

Становища