Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Надежда Христова Цонева, Философски факултет

Зала 63 – Философски факултет, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Надежда Христова Цонева, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.2. „Психология“ (Клинична психология) на тема: „Посттравматично стресово разстройство, привързаност и вина“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Председател на научното жури:

Автореферат

Рецензии:

Становища: