Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Моника Илкова Вакарелова, Философски факултет

Ректорат, Нова конферентна зала

Публична защита на Моника Илкова Вакарелова, редовна докторантка към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, по професионално направление 3.1. Социология, антропология науки за културата (Теория и история на културата. Културна история на съвременността), отчислена с право на защита, на дисертация със заглавие “ВИЗУАЛНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ХОЛОКОСТА (нерепрезентируемост и архив в изкуството на следпаметта)”.

Председател на научното жури: доц. д-р Даниела Любенова Колева

Автореферат

Рецензии:

Становища: