Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Мая Петрова Василева, Геолого-географски факултет

Зала 1, СУ “Св. Климент Охридски” - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Мая Петрова Василева на тема “Опит за конструиране на модел за функциониране и мениджмънт на географското образование” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….(Методика на обучението по география).

 

Председател на научното жури: проф.д-р Петър Славейков

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: