Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Мартин Петров Цветков, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Мартин Петров Цветков на темаСмесени оксиди от типа MFe2O4 (M=Zn(II), Ni(II), (Co(II) – синтез, охарактеризиране и каталитични свойства“ по професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. д-р Мария Милинова Миланова

Председател на научното жури: доц. д-р Георги Цветанов Цветков

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107