Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Мария Иванова Тотоманова-Панева, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Книга Царства в славянската хронографска традиция” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология (Български език - История на българския език). Задочна докторантка.

 

Научен ръководител: проф. дфн Татяна Димова Славова

Председател на научното жури: проф. д-р Маргарет Драганова Димитрова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: