Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Малина Павлинова Димитрова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: Учебно-помощни издания на литературната класика в България (1990–2010 г.). Издателски стратегии и практикиза присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Литературно-художествено книгоиздаване), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Алберт Бенбасат

Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Вълканова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: