Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Катя Митева Иванова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Катя Митева Иванова, на тема „Физиолого - биохимични проучвания на устойчивостта към засоляване
на различни линии Paulownia, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на растенията), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: проф. д-р Юлиана Марковска; проф. д-р Николина Цветкова

Председател на научното жури: проф. д-р Евгени Ананиев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: