Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Катерина Бойчева Кокинова, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Авторефлексията в творчеството на Витолд Гомбрович и Владимир Набоков” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология - Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия /История на славянските литератури/. Редовна докторантка.

 

Научен ръководител: проф. дфн Панайот Димитров Карагьозов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: