Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Камелия Стайкова Йотовска, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Камелия Стайкова Йотовска на тема „Модел на университетски курс за подготовка на учители по биология във виртуална учебна среда”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по………. (Методика на обучението по биология), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Милен Петров-ФМИ

Председател на научното жури: доц. д-р Ася Асенова-БФ

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: