Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Ивелина Цвяткова Коцева - Георгиева, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на задочния докторант Ивелина Цвяткова Коцева - Георгиева
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по …
Специалност: Методика на обучението по физика
Тема: Понятието функция в интердисциплинарното обучение по физика и математика

Председател на научното жури: проф. дпсн Ирина Любенова Зиновиева

Материали:

Рецензии:

Становища: