Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Иван Петров Петров, Факултет по славянски филологии

Зала № 1- Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Формантът -nt-в старобългарски и в диахронен аспект за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология - Български език /Старобългарски език/. Редовен докторант.

 

Научен ръководител: проф. дфн Искра Владимирова Христова-Шомова

Председател на научното жури: доц. д-р Валентин Миланов Гешев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: