Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Илия Невенов Емилов, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултета по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Илия Невенов Емилов на тема: Конструктивистки практики в обучението по химия – България, Балканите и Европа”, по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. д-р Адриана Любомирова Тафрова - Григорова

Председател на научното жури: проф. д-р Румяна Веселинова Пейчева - Форсайт

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107