Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Гергана Иванова Фъркова-Ангелова, Факултет по класически и нови филологии

Зала № 1, Ректорат.

Защита на докторска дисертация на Гергана Иванова Фъркова-Ангелова, на тема “Лингвистични, паралингвистични и културноспецифични измерения на българо-немската комуникация в бизнес среда” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – сравнително езикознание на български и немски език)

 

 

Председател на Научното жури: доц. д-р Галина Павлова

 

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища:

 

18 юли 2016 г., от 16.00 ч. в Първа заседателна зала на СУ, Ректорат