Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Гергана Ангелова Лазарова, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Гергана Ангелова Лазарова на тема „Извличане на знания от много източници на данни” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика (Изкуствен интелект)”. Докторант задочна форма на обучение.

 

Научен ръководител: проф. д-р Иван Койчев

 

Председател на научното жури: проф. д-р Мария Нишева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: