Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Галина Ивайлова Йотова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Галина Ивайлова Йотова на тема: Екометрични и екотоксикологични методи при оценка на обекти от околната средапо професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия). Задочен докторант.

Научни ръководители: проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски и проф. дхн Васил Драгомиров Симеонов

Председател на научното жури: проф. дхн Румяна Георгиева Джингова

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107