Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Фикри Якуб Еллез, Геолого-географски факултет

Зала 266, СУ “Св. Климент Охридски” - Ректорат

 

Защита на докторската дисертация на Фикри Якуб Еллез на тема „Културно-политически аспекти на трансграничното сътрудничество в Източни Родопи и Западна Тракия (на примера на мюсюлманските етно-религиозни общности)“ за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. НЗ. География на страните (Регионална и политическа география - Регионално развитие и политика).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Георги Бърдаров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: