Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Емануил Георгиев Георгиев, Философски факултет

Ректорат, Нова конферентна зала

Публична защита на Емануил Георгиев Георгиев, редовен докторант към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата.Теория на религиите), отчислен с право на защита, на дисертация със заглавие “Специфика на мистичния опит в средновековната православна християнска традиция”.

 

Автореферат

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Олег Георгиев Георгиев

Рецензии:

Становща: