Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Джефри Уорън Дийн, Философски факултет

Зала 63 – Философски факултет, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Джефри Уорън Дийн, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия /Философия с преподаване на английски език/ на тема „Музикалното сътрудничество от гледна точка на съвременната философия”

Председател на научното жури: проф. д-р Миглена Николчина-Маринова

 

Автореферат

 

Рецензии

 

Становища