Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Дейвид Томази, Философски факултет

Зала 63 – Философски факултет, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Дейвид Томази, редовен докторант отчислен с право на защита, по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език), на дисертация на тема “Медицинска философия. Философски анализ на себевъзприятието на пациента в диагностиката и лечението.“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор”,

Председател на научното жури: проф. дфн Валери Костов Динев

Автореферат

Рецензии

Становища