Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Даниела Петрова Симеонова-Коруджиева, Философски факултет

Ректорат, Зала № 1

Публична защита на Даниела Петрова Симеонова-Коруджиева, редовна докторантка към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Културно наследство), отчислена с право на защита, на дисертация със заглавие “Употреби и управление на дисонантно културно наследство (Паметници на монументалното изкуство, 1944-1989)”.

Председател на научното жури: доц. д-р Райна Димитрова Гаврилова

Автореферат

Рецензии:

Становища: