Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Атлиана Георгиева Милева, Юридически факултет

Нова конферентна зала, ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Трудово право и обществено осигуряване / от Атлиана Георгиева Милева, редовен докторант.

Тема на дисертацията: Осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване.

Председател на научното жури: проф. д-р К. Средкова

Автореферат:

Рецензии:

Становища: