Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Ана-Мария Борисова Кръстева-Лачанска, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на дисертация на Ана-Мария Борисова Кръстева-Лачанска, редовен докторант на тема: "Българската православна църква и радиото в България: между духовно-нравствената просвета и идеологическата пропаганда" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: проф. дфн Калин Янакиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: