Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Бисер Миланов Петров, Медицински факултет

   

17 Ноември 2016 17:00

Аула на УБ „ Лозенец”

 

Докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 7.1. Медицина (Обща хирургия) за присъждане на образователната и научна степен "Доктор"

 

Рецензии:

Становища: