Начало / Университетът / Международна дейност / Партньори / Членство в организации

   
Unica

UNICA (Мрежа на европейските столични университети)

UNICA има 43 членове, като ролята на мрежата е да насърчава академичните постижения, интеграцията и сътрудничеството между университетите-членки в Европа. Тя има за цел също така да се превърне в движеща сила за развитието на Болонския процес и да работи за улесняване интегрирането на университетите от Централна и Източна Европа в Европейското пространство за висше образование.

http://www.unica-network.eu/

AUF

AUF (Университетска агенция на франкофонията)

AUF е един от най-важните организации в областта на висшето образование и научните изследвания в света. От 1989 г. до сега AUF изпълнява ролята на Франкофонска изпълнителна агенция за висше образование и научните изследвания. AUF има за цел да изгради франкофонска международната академична общност, която да създава и разпространява знания.

http://www.auf.org/

SCAR

SCAR (Научен комитет за антарктически изследвания)

SCAR работи за инициирането, разработването и координирането на висококачествени международни научни изследвания в района на Антарктика, а също така развива дейност, свързана с ролята на Антарктика в системата на Земята.

http://www.scar.org/

BSUN

BSUN (Мрежа на университетите от Черноморския регион)

В BSUN членуват повече от 100 университета от 12-те страни Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) - Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Сърбия, Руската федерация, Турция и Украйна. BSUN има за цел проучване на възможностите за разработване и изпълнение на съвместни научни и образователни проекти, както и подкрепа на дейности за реформа в университетите-партньори, в съответствие с Болонския процес.

http://www.bsun.org/

EMUNI

EMUNI (Евро-средиземноморски университет)

Евро-средиземноморският университет със седалище в Словения е една от шестте приоритетни области на Средиземноморския съюз. Той е създаден като международна университетска мрежа (179 членове от 38 страни). Мисията на Университета включва: одобряване на качеството на висшето образование чрез прилагането на проучване на следдипломното обучение (магистърска и докторска степен) и научноизследователски програми със специален фокус върху културното многообразие.

http://www.emuni.si/en/

BAU

BUA (Асоциация на балканските университети)

Основната цел на Асоциацията на балканските университети е да очертае визия за бъдещето на Балканския регион чрез университетите, библиотеките, изследователските центрове, като се основава на глобалните ценности, отчитайки потребностите на времето. В организацията, създадена през 2008 г., членуват 59 висши училища от всички страни на Балканския полуостров. Сред водещите задачи на асоциацията са създаване на научна мрежа и съвместни научни изследвания в областта на езика, културата, изкуството, историята, икономиката, образованието и спорта, подобряване на сътрудничеството между университетите в региона, улесняване на мобилността на преподавателите и студентите, съвместно кандидатстване по проекти, подготовка на съвместни бакалавърски и магистърски програми.

http://www.baunas.org/

UNGC logo

UNGC (UN Global Compact) и Българска мрежа на глобалния договор на ООН

Глобалният договор е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и подкрепа на компании, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и етичните бизнес стандарти. Чрез своя ангажимент по отношение на всеобщо възприети ценности и чрез минимизирането на негативните ефекти от своята стопанската дейност, организациите могат да дадат своя принос за превръщането на глобализацията в позитивна сила за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН.

Профил на СУ „Св. Климент Охридски“ в страницата на UNGC

Българска мрежа на глобалния договор на ООН